ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

        ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   เป็นกระบวนการและขั้นตอนหนึ่งของการควบคุมคุณภาพในการจัดการศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  ( ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

       สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี  ได้ประเมินตนเอง พบว่า มีผลการประเมินตัวบ่งชี้ของ  สกอ. ทั้ง ๙ องค์ประกอบ  ๒๓  ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๘๑  และรวมตัวบ่งชี้ของ สมศ. ๑๕ ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๘ และมีบทสรุปของการประเมินดังนี้  

       องค์ประกอบที่  ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑ ตัวบ่งชี้  พบว่า  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐)  โดยมีจุดเด่นคือ ปรัชญา/ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี สอดคล้องกับปรัชญา/ปณิธานของสถาบัน  สามารถให้การสนับสนุนการดำเนินการของสถาบันได้เป็นอย่างดี  โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพมากขึ้น  และมีแนวทางเสริม  คือ  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ปรัชญา/ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน ช่วยให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงแผนดำเนินการให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

       องค์ประกอบที่  ๒  การผลิตบัณฑิต  จำนวน  ๘  ตัวบ่งชี้  พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  (ค่าเฉลี่ย ๔.๖๔)  โดยมีจุดเด่นคือ  มีหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง  จุดที่ควรพัฒนาคือ การจัดกิจกรรมเสริมในรายวิชากีฬาที่ไม่เปิดสอนในหลักสูตร  และแนวทางเสริมคือการวางระบบดำเนินการและการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับให้มีประสิทธิภาพ

       องค์ประกอบที่  ๓  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  จำนวน  ๒  ตัวบ่งชี้  พบว่า  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  (ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐  โดยมีจุดเด่นคือ  มีการจัดระบบพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนนักศึกษาในระยะเวลาที่จำกัด ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  มีการสรรหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาได้ทันกับเวลาที่กำหนด  มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  และมีจุดที่ควรพัฒนา คือ ข้อจำกัดเรื่องจำนวนบุคลากรให้บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักศึกษา ทำให้มีภาระในการให้บริการ  โดยมีแนวทางเสริม คือ จัดระบบหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการได้คล่องตัว  จัดตารางเวลาเพื่อแบ่งประเภทปัญหาของนักศึกษา เพื่อบริหารเวลาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

       องค์ประกอบที่  ๔  การวิจัย  จำนวน  ๓  ตัวบ่งชี้  พบว่า  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐)  โดยมีจุดเด่นคือ  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี และดำเนินการตามระบบที่กำหนด  มีจำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัยเพิ่มขึ้น  มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานมากขึ้น  มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น  มีการจัดสรรสถานที่เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย   และมีจุดที่ควรพัฒนา คือ  ภาระงานของอาจารย์ และผู้บริหาร บางคนค่อนข้างสูง  โดยมีแนวทางเสริม คือ มอบหมายปริมาณงานให้เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ภาระงาน   และสนับสนุนคณาจารย์ให้มีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการทำวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

       องค์ประกอบที่  ๕  การบริการวิชาการแก่สังคม  จำนวน  ๒  ตัวบ่งชี้  พบว่า  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  (ค่าเฉลี่ย  ๕.๐๐)  โดยมีจุดเด่นคือ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ชัดเจน มีการประเมินผลการดำเนินการอาจารย์และบุคลากรและการประเมินผลการให้บริการของแต่ละโครงการ มีการจัดทำแผนการดำเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชนไว้ล่วงหน้า และสรุปประเมินผลแผน กระบวนการดำเนินงานทุกโครงการ  มีรูปแบบการบริการวิชาการที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน มีนโยบายในการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  มีจุดที่ควรพัฒนา คือ  สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีการพัฒนาทักษะการบริการวิชาการ โดยมีการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมอย่างสม่ำเสมอ  และการจัดประชุม พัฒนาส่งเสริม วางแผนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน แสวงหาแนวทางในการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการให้มากขึ้น

       องค์ประกอบที่  ๖  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  จำนวน  ๑  ตัวบ่งชี้  พบว่า  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  (ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐)  โดยมีจุดเด่นคือ  มีแผนปฏิบัติการและมีการประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมทุกครั้ง  และมีจุดที่ควรพัฒนา คือ  บุคลากรยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบุคคลเดิม  โดยมีแนวทางเสริม คือ พัฒนารูปแบบที่จะรณรงค์ให้บุคลากร ทุกระดับตระหนักและจูงใจเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อการ มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น  ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับและนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายนอกได้รับทราบถึงข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ให้มากขึ้น

       องค์ประกอบที่  ๗  การบริหารและการจัดการ  จำนวน  ๔  ตัวบ่งชี้  พบว่า  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  (ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐)  โดยมีจุดเด่นคือ  ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเหมาะสม มีผลทำให้การกำกับดูแลการทำงานมีประสิทธิภาพ และมีสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  มีการกำหนดโครงสร้างกลุ่มงาน ระบบงาน กระบวนการรายละเอียดงาน ความรู้ และทักษะที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร และบุคลากรระดับหัวหน้างานเข้าใจระบบการปฏิบัติงานและรับผิดชอบดี  ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานการควบคุมภายในสถาบันฯ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาเขต  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของปีการศึกษา ๒๕๕๗

       องค์ประกอบที่  ๘  การเงินและงบประมาณ  จำนวน  ๑  ตัวบ่งชี้  พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  (ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐) มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และมีคณะกรรมการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินในแต่ละครั้ง

       องค์ประกอบที่  ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  จำนวน  ๑  ตัวบ่งชี้  พบว่า  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  (ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐)  โดยมีจุดเด่นคือ  บุคลากรภายในสถาบันฯ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี  การจัดสรรงบประมาณในด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มที่  การวางแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบการประกันคุณภาพและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง  การแจกคู่มือประกันคุณภาพของสถาบันการพลศึกษา  ทำให้บุคลากรเข้าใจระบบการประกันคุณภาพมากขึ้น  และมีจุดที่ควรพัฒนา คือ  เปิดโอกาสให้บุคลากรให้ทำงาน และเสนอแนวความคิดมากขึ้น  ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด  ควรมีการทบทวนปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพของสถาบันการพลศึกษา อย่างสม่ำเสมอให้ทันสมัยต่อการดำเนินงานของสถาบัน  และเพิ่ม/ขยายแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่นักศึกษา[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593