ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน

 องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน

1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
    1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
    สมศ. ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
    สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

2การผลิตบัณฑิต
    2.1 :(สกอ.)ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
    2.2 : (สกอ.)อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
    2.3 : (สกอ.)อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
    2.4 : (สกอ.)ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
    2.5 : (สกอ.)ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
    2.6 : (สกอ.)ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
    2.7 : (สกอ.)ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
    2.8 : (สกอ.)ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
    สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
    สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
    สมศ. ที่ 3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาหรือทำงานในสถานประกอบการที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
    สมศ. ที่ 4 ผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
    สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
    3.1 : (สกอ.)ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
    3.2 : (สกอ.)ระบบและกลไกกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

4. การวิจัย
    4.1 : (สกอ.)ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
    4.2 : (สกอ.)ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
    4.3 : (สกอ.)เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
     สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
     สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
     สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

5การบริการทางวิชาการแก่สังคม
    5.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
    5.2.(สกอ.)กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    สมศ. ที่ 8 ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
    สมศ. ที่ 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

 

6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
    6.1 : (สกอ.)ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
    สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
    สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

7. การบริหารและการจัดการ
    7.1 : (สกอ.)ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
    7.2 : (สกอ.)การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
    7.3 : (สกอ.)ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
    7.4 : (สกอ.)ระบบบริหารความเสี่ยง
    สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
    สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

8. การเงินและงบประมาณ
    8.1 : (สกอ.)ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

9ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
    9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
    สมศ. ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดองค์ประกอบคุณภาพที่ 1
องค์ประกอบคุณภาพที่ 2
องค์ประกอบคุณภาพที่ 3
องค์ประกอบคุณภาพที่ 4
องค์ประกอบคุณภาพที่ 5
องค์ประกอบคุณภาพที่ 6
องค์ประกอบคุณภาพที่ 7
องค์ประกอบคุณภาพที่ 8
องค์ประกอบคุณภาพที่ 9
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593