ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่าง ๆ งานแผนและพัฒนา

 

 

 

แบบฟร์อมรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่าย

 

แบบฟอร์ม คำของปม.63

 

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ งานบุคคล

แบบฟอร์มใบลา

 

แบบใบขอยกเลิกวันลา

 

แบบใบลาเข้ารับการเตรียมพล

 

แบบใบลาติดตามคู่สมรส

 

แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

 

แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คอลดบุตร

 

แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์

 

แบบใบลาไปศึกษาดูงาน

 

แบบใบลาพักผ่อน

 

แบบใบลาอุปสมบท

การศึกษาต่อ

 

แบบคำขอเพิ่มวุฒิ-ปรับวุฒิ

 

แบบโครงการพัฒนาอาจารย์

สถานภาพบุคคล

 

คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

แบบขอการเปลี่ยนสถานภาพ

 

แบบขอเปลี่ยนแปลงประวัติ ก.พ.7

สวัสดิการรักษาพยาบาล

 

แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงฐานข้อมูลภาครัฐ

 

แบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

 

คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษา

 

หนังสือรับรองการมีสิทธิเงินค่ารักษาพยาบาล

 

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 

หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ

 

หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ

 

แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล

แบบฟอร์มอื่น ๆ

 

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

 

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์กระทรวงฯ

 

หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น

 

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินสำหรับผู้รับบำนาญ

 

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินสำหรับผู้รับบำเหน็จรายเดือน

 

แบบคำร้องขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม (แบบ บช 01)

 

แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ

แบบฟอร์มบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการ

ข้าราชการปกติ

กรณีก่อนเกษียณ

 

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณี ข้าราชการถึงแก่ความตาย

 

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดข้าราชการ (แบบ 1)

 

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดข้าราชการ (แบบ 2) กรณีต้องแก้ไข

  กรณีเกษียณ-ลาออก

 

แบบขอรับบำเหน็จบำนาญ (แบบ 5300)

 

แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี ฯ (สรจ.1)

 

หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (สรจ.3)

 

แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (แบบ กบข.รง 008/1/2555)

 

แบบรับรองวันทวีคูณ (แบบ 5302)

  กรณีตาย

 

แบบขอรับบำเหน็จตกทอด (แบบ 5309)

 

แบบขอรับเงินกองทุน กบข. (แบบ กบข.รง 008/2/2551)

 

แบบสอบทายาท

 

แบบสอบทายาทกรณีเป็นสมาชิก กบข.

ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

กรณีตาย

 

แบบขอรับบำเหน็จตกทอด (แบบ 5309)

 

แบบสอบทายาท

            กรณีขอรับเงินบำเหน็จบำนาญเพิ่ม

 

แบบขอรับเงินเพิ่ม (แบบ 5316)

 

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำปกติ

กรณีก่อนเกษียณ

 

หนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ (แบบ 1)

 

หนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ (แบบ 2) กรณีแก้ไข

 

ใบมอบฉันทะ

            กรณีเกษียณ-ลาออก

 

แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง (แบบ 5313)


แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี ฯ (สรจ.1)

แบบ กสจ. 004/1

แบบรับรองวันทวีคูณ (แบบ 5302)
  กรณีตาย
  แบบขอรับเงินกองทุน "กสจ" (แบบ กสจ.004/2)

แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน (แบบ 5313)
  ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน
  แบบขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593