ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ  เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๑

คุรุสภาให้เงินอุดหนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์


               ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาจัดโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์   โดยการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปี 2561 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา และความเป็นผู้มีจิตวิญญาณแห่งของความเป็นครูผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งเน้นการนำเสนอประเด็นของจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อผู้รับบริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการปฏิสัมพันธ์ของบทเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ


               คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุนฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภทกลุ่มบุคคล จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา/เป็นคณาจารย์หรือนักวิชาการ สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์/เป็นนิสิต นักศึกษา สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์/ประชาชนทั่วไป และ 2) ประเภทนิติบุคคล ได้แก่ องค์กรหรือมูลนิธิทางศาสนาหรือทางการศึกษา (ที่ไม่แสวงหาผลกำไร)


               ขอบเขตของการดำเนินงาน ให้ออกแบบบทเรียนออนไลน์ จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ มีเนื้อหาความยาวไม่เกิน 20 นาที โดยมีเนื้อหาตามกรอบข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 จำนวน 6 หัวข้อ ดังนี้

               หัวข้อที่ 1 การประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพหรือประพฤติผิดทางชู้สาว 

               หัวข้อที่ 2 การมีวินัยต่อตนเอง ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ศิษย์ได้รับ การพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล 

               หัวข้อที่ 3 การพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ การนำเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

               หัวข้อที่ 4 การให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์ด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกาลังความสามารถและเสมอภาค 

               หัวข้อที่ 5 แนวทางการลงโทษศิษย์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

               หัวข้อที่ 6 การเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์ ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชยและให้กาลังใจอย่างกัลยาณมิตร ให้ศิษย์ได้มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง  


               ผู้ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนฯ ต้องออกแบบระบบกิจกรรมการเรียน บนแหล่งการเรียนออนไลน์ที่ใช้รูปแบบคลาวด์เป็นฐาน (Cloud Based Platform) โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ และระบบกิจกรรมการเรียน ให้เป็นไปตามที่คุรุสภากำหนด สามารถเสนอโครงการสร้างบทเรียนออนไลน์ได้ทั้ง 6 หัวข้อ แต่จะได้รับพิจารณาให้ได้รับเงินอุดหนุนเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่ดีที่สุดเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น โดยจะจ่ายเงินอุดหนุนฯ หน่วยการเรียนรู้ละไม่เกิน 60,000 บาท และผลการพิจารณาของคณะทำงานให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ต้องแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่การลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนฯ


               ผู้ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนฯ จะต้องใช้บัญชี Google (@kurupatana.ac.th) ในการกรอกข้อมูลการสมัคร ส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/e-online-ksp-2561 โดยแนบแบบเสนอโครงการฯ ตามประเภทที่สมัคร บันทึกเป็นไฟล์ .PDF ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ภายในเวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และเว็บไซต์สถาบันคุรุพัฒนา www.kurupatana.ac.th ภายในเดือนมีนาคม 2561 บทเรียนออนไลน์ที่ได้รับทุนอุดหนุนฯ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคุรุสภาแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทร 0 2280 2735 หรือทาง e-mail : promoteethicsc@gmail.com


ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “เวสสุวรรณคัพ” 2019
เชิญร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593