ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


ประวัติสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

 

        สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นในวันที่  16  มกราคม  2518 ใช้ชื่อว่าวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี  โดยกรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   มีนโยบายขยายการศึกษาด้านพลศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค  และได้จัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานีขึ้นเป็นแห่งที่ 5    มีนายสมหมาย สิริจันทพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการ   พร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่  จำนวน 11 คน   สถานที่ตั้ง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี   พื้นที่ 116 ไร่   เลขที่ 380 หมู่ที่ 5 ถนนอุดร-เลย ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบัน ต.บ้านเลื่อมเปลี่ยนเป็น ต.หมากแข้ง ชุมชนพลบดีศรีอุดร ) ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรดังต่อไปนี้

 

  

 •  
  พ.ศ.2518 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้น วิชาเอกพลศึกษา
 •  
  พ.ศ.2521  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง วิชาเอกสุขศึกษา
 •  
  พ.ศ.2529   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงวิชาเอกรักษาความปลอดภัย และพลศึกษา
 •  
  พ.ศ.2532 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การกีฬาและสุขภาพ)โครงการร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยครูอุดรธานี
 • พ.ศ.2535  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) โครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎอุดรธานี
 •  
  พ.ศ.2538  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้ตั้งวิทยาลัยชุมชนศรีอุดร ในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี
 •  
   
  พ.ศ.2545  เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษาและสุขศึกษา)โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 •  
   
  พ.ศ.2548 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาตรี เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของสภาสถาบันการพลศึกษาโดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี 3 คณะ ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

    

        สถาบันการพลศึกษาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  พ.ศ. 2548  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548  เป็นต้นมาทำให้วิทยาลัยพลศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนสถานะเป็น สถาบันการพลศึกษาซึ่งมีวิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้วิทยาลัยพลศึกษาอุดรธานีเปลี่ยนเป็น สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่เป็นนิติบุคคลในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เช่นเดียวกับวิทยาลัยพลศึกษาอีก 16 แห่ง ที่มีสถานะเป็นวิทยาเขต ของสถาบันและมีโรงเรียนกีฬา  11 แห่ง เทียบเท่าคณะ

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION UDONTHANI
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593