ReadyPlanet.com
dot dot
วิษณุ เครืองาม
อธิการบดี
bulletประวัติอธิการบดี
bulletผลงานอธิการบดี
dot
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
dot
dot
dot
อาจารย์ส่งเกรด
นักศึกษาดูเกรด
ระบบบริการห้องสมุด
dot
dot
dot
dot


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลาดนัดแรงงาน
ลงทะเบียน IPEUD SIM


กฎหมาย ระเบียบ สถาบัน
 1. ระเบียบ สพล.ว่าด้วยการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา 2548
 2. พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา
 3. พระราชกฤษฎีกา ปริญญาบัตรและครุยวิทยฐานะ
 4. ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี
 5. ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหารองอธิการบดี
 6. ข้อบังคับกรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒื
 7. ข้อบังคับนายกสภาสถาบัน
 8. ข้อบังคับการเลือกกรรมการสถาบันจากผู้บริหาร
 9. ข้อบังคับการเลือกกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ
 10. ข้อบังคับ คุณสมบัติประธานกรรมการวิทยาเขต
 11. ข้อบังคับการสรรหากรรมการวิทยาเขตทรงคุณวุฒิ
 12. ข้อบังคับการคัดเลือกกรรมการวิทยาเขตจากคณาจารย์
 13. ข้อบังคับการประชุมกรรมการวิทยาเขต
 14. ระเบียบการจ้างอธิการบดี รองอธิการบดีจากบุคคลภายนอก
 15. ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 16. ระเบียบ สพล.ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 2549
 17. ระเบียบ สพล.ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคสมทบ
 18. ระเบียบ สพล.ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ 2548
 19. ระเบียบ สพล.ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา พ.ศ 2548
 20. ข้อบังคับ สพล.ว่าด้วยปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ 2548
 21. ข้อบังคับ สพล.ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ
 22. ข้อบังคับ สพล.ว่าด้วยการแต่งกายนักศึกษา
 23. ระเบียบ สพล.ว่าด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
 24. ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยวินัยนักศึกษา 2548
 25. ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2551
 26. ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการออกหลักฐานการศึกษา 2551
 27. ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี 2551
 28. พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ 2555
 29. ระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
 30. ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและเทียบผลการเรียน พ.ศ 2556
 31. ระเบียบว่าด้วยการออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ.2556
 32. ระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556
 33. รวมระเบียบ พ.ศ.2556 ( มีลายเ็ซ็น)
 34. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
Thailand National Sports University Udon Thani Campus
380 ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ติดต่อสถาบัน โทรสาร:042-223593